Regulamin Sklepu Internetowego

obowiązujący od dnia 30.12.2020

§ 1. Sklep Internetowy

Sklep internetowy prowadzony pod adresem www.dorki.pl  (dalej: Sklep lub Sklep Internetowy) stanowi własność Nikodema Malottke prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DORKI.PL NIKODEM MALOTTKE 

z siedzibą w GDYNIA, NIP 9581712935REGON 387788376, tel. 514702359, e-mail: [email protected] (dalej: Sprzedawca).

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 • Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 • Formularz Zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć ofertę zawarcia umowy ze Sprzedawcą,
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego,
 • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

§ 3. Realizacja Zamówienia

 • Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i Polityki Prywatności oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.
 • Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego i przesłanie go Sprzedawcy.
 • Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Wysłanie przez Sprzedającego do Klienta wiadomości mailowej
  z potwierdzeniem zamówienia stanowi przyjęcie Oferty. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.
 • Za poprawnie złożone zamówienie uważa się zamówienie, które ujmuje poprawnie wypełnione wymagane pola w formularzu Sklepu:

 • co najmniej jeden produkt wraz z ceną
 • dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy oraz płatnika
 • wybranie sposobu płatności oraz sposobu dostawy

 • Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione są przy każdym z nich na stronie internetowej Sklepu i są cenami brutto (zawierającymi podatek od towarów i usług), wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 • W ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się e-mailem lub telefonicznie.
 • Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przez Klienta dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze Sklepem leży po stronie Klienta. Brak kontaktu ze strony Klienta w przeciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia jest jednoznaczne z anulowaniem zamówienia, za co Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Kupującego.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedającym w momencie potwierdzenia przyjęcia Oferty poprzez wiadomość mailową. 
 • Zawierając umowę sprzedaży Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

§ 4. Realizacja zamówienia, wysyłka, sposób płatności 

 • Klient Sklepu dokonuje płatności za zakupy w sposób określony przez siebie
  w formularzu zamówienia.
 • Klient zamawiający produkt potwierdza, że składa zamówienie, które w momencie jego zaakceptowania przez Sprzedającego wiąże się z obowiązkiem zapłaty. 
 • Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności: Blue Media (przelew internetowy lub płatność kartą).
 • Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia zgodnie ze wskazaniem Klienta spośród dostępnych form: firmą kurierską DPD lub usługą InPost Paczkomaty/Inpost Kurier.
 • Wysyłka odbywa się po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego oraz po wpływie należności na konto Sprzedającego.
 • Do ceny towaru doliczany jest koszt dostawy i jest uzależniony od gabarytu i wagi przesyłki, który udostępniany jest Klientowi na stronie Sklepu lub potwierdzeniu zamówienia najpóźniej przed zawarciem umowy.
 • Czas realizacji Zamówienia zależny jest od dostępności danego Produktu w magazynie Sklepu Internetowego.
 • Czas realizacji jest to czas, który upływa od potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę do chwili wysłania produktu ze Sklepu Internetowego, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 • Przeciętny czas realizacji Zamówienia to 4 dni robocze.
 • Zamówienie złożone z kilku produktów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 • Jeżeli w magazynie Sklepu Internetowego nastąpi chwilowy brak zamówionego produktu, to:

 • Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przy potwierdzeniu Zamówienia,
 • Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o ile wydłużony termin realizacji Zamówienia nie spełnia jego oczekiwań. Oświadczenie w tym zakresie należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia Zamówienia z informacją o wydłużeniu terminu realizacji.

 • Czas otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji Zamówienia i czasu dostawy. Przeciętny czas dostawy formami dostępnymi w Sklepie Internetowym wynosi do 3 dni roboczych.
 • O przewidywanym czasie realizacji Klient jest indywidualnie powiadamiany przez e-mail w momencie potwierdzania Zamówienia. O dokładnym terminie (dzień i przedział czasowy) dostarczenia przesyłki Klient jest indywidualnie powiadamiany przez e-mail w momencie wysyłki z magazynu Sprzedawcy.
 • Maksymalny termin wydania zamówienia Klientowi od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży wynosi 30 dni.

§ 5. Zwroty produktów

 • Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone drogą korespondencji e-mail na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Nikodem Malottke Dorki.pl 81-589 Gdynia ul.Truskawkowa 4.
 • Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia otrzymania Produktu.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca nie odbiera Produktów od Klientów będących Konsumentami. Klient będący Konsumentem ponosi bezpośredni koszt zwrotu Produktów.
 • Klient jest zobowiązany odesłać zwracane Produkty na swój koszt, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy, na poniższy adres: Nikodem Malottke Dorki.pl, ul. Truskawkowa 4, 81-589 Gdynia.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionych Produktów.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu w wysokości najtańszej dostępnej w Sklepie Internetowym opcji dostawy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o odstąpieniu.
 • Zwrot płatności dokonywany jest  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie.
 • Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.

§ 6. Reklamacje

 • Klient nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu, o ile w terminie 1 roku ujawni się wada produktu. Produkt reklamuje się na zasadach rękojmi wynikających z kodeksu cywilnego. 
 • Reklamacje Klient może złożyć pisemnie na adres Sklepu Internetowego wskazany w § 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]i.pl
 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi za wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.
 • Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od dnia dostarczenia reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania tym samym kanałem informacji, którym reklamacja została złożona.
 • Reklamowany produkt należy przesłać tym samym kanałem wysyłki,  na koszt Sprzedawcy, pod adres wskazany w § 1 Regulaminu. 
 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa lub naprawa towaru i stwierdzenie usterki zdarzy się po raz kolejny Klient ma prawo żądać zwrotu pieniędzy lub obniżenia ceny. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  
 • Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.
 • Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnej z przeznaczeniem obsługi lub konserwacji oraz usterki wynikłe w skutek urazów mechanicznych, wypadków losowych czy złego przechowywania.
 • Jeżeli Klient zakupił kilka produktów i tylko jeden/niektóre spośród nich są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu  stron to uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest tylko do produktów wadliwych.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy Sprzedaży:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem w tytułu rękojmi za produkt zostaje wyłączona.

§ 7. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 • Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w niniejszym Regulaminu jest nieodpłatne.
 • Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony,
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta,
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystania z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Klienta.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: 

 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 • Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] 
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. 
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.
 • Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

§ 9, Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta w Sklepie).
 • Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 • Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 • Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 10. Ochrona  Danych Osobowych

Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.dorki.pl

§ 11. Zmiany regulaminu

 • Regulamin może ulec zmianie.
 • Każdorazowa zmiana regulaminu ujawniona zostanie na stronie internetowej Sklepu.
 • Informacja o zmianie regulaminu udostępniona zostanie na stronie internetowej Sklepu nie później niż 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu. 
 • Klienci posiadający konto w sklepie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na email, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie regulaminu. 
 • Klienci, którzy nie akceptują zmian regulaminu zobowiązani są w ciągu 14 dni od udostępnienia informacji o zmianie na stronie internetowej sklepu lub otrzymania powiadomienia mailowego poinformować Sprzedawcę o odmowie akceptacji. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z usunięciem konta i zaprzestaniem dokonywania zakupów w sklepie.
 • Akceptację zmian regulaminu przez Klientów rozumie się poprzez dalsze korzystanie ze sklepu. 
 • Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób zmieniać praw nabytych przez Klientów przed wejściem nowego regulaminu. Zamówienia złożone wcześniej będą realizowane na dotychczasowych zasadach. 

§ 12. Postanowienia  końcowe

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

 • wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu
 • zmiany cen oraz ilości produktów w ofercie Sklepu w każdym czasie
 • wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu

 • Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty
  w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
 • Sprzedawca oświadcza, że wszelkie materiały i informacje wykorzystywane w Sklepie oraz powstałe w toku zawartej umowy oraz świadczenia usług stanowią jego wyłączną własność i nie wyraża zgody na ich wykorzystywanie, udostępnianie i rozpowszechnianie przez Klientów. Każdorazowe nieuprawnione ich wykorzystywanie przez Klientów wiązać się będzie z naliczeniem kary umownej w wysokości 10 000 zł, przy czym Sprzedający zastrzega, że ponad określoną karę umowną może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Regulamin sklepu jest udostępniany stale na stronie internetowej sklepu  w sposób umożliwiający Klientowi  jego pobranie i  utrwalanie zawartości przez wydrukowanie lub zapisanie go na dowolnym  nośniku w dowolnym momencie, w szczególności przed zawarciem umowy.
 • Zdjęcia, opisy produktów i treść informacji o produktach stanowią własność Sprzedawcy.
 • Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży, pozostające w związku z nią lub w związku z korzystaniem ze Sklepu strony poddają pod właściwość miejscową sądu zgodnie z siedzibą Sprzedawcy.